Sosyal Sorumluluk :

1. İnsan Hakları

İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. Rözmaş Çelik San ve Tic. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

2. Çalışma Koşulları

2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi

Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İşletmeler ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır. Bu yaş sınırlaması zorunlu eğitim süresi sonunda çocuğun eriştiği yaşın altında olmamalı ve hiçbir durumda 15 yaşın altında olmamalıdır. Ancak ekonomi ve meslek eğitim olanaklarının daha az gelişmiş olduğu ülkelerde daha düşük bir yaş sınırlaması geçerlidir. Burada yaş sınırı 14’ tür.

2.b. Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri

Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Çalışma saatleri geçerli yasalara uygun olmalıdır. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmalı ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmalıdır.

2.c. Özgürce Çalışma Hakkı

Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmalıdır.

2.d. Toplanma ve Sendika Özgürlüğü

Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilmelidir. Aralarında birleşerek bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

2.e. Sağlık ve Güvenlik

Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

3. İş Etiği

3.a. Yolsuzlukla Mücadele

Bu maddenin amacı, Rözmaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. çalışanlarının, herhangi bir yönü ile ciddi endişeleri olan diğer çalışanların bu endişeleri seslendirmesini teşvik etmektir. Çalışanlar, Rözmaş Çelik San ve Tic A.Ş.'de yanlış olan bir şeyin farkına varan ilk kişilerdir. 'İFŞA’ etme (Whistle-blowing) Rözmaş Çelik San ve Tic. A.Ş tarafından, Organizasyonun verimliliğine ve uzun vadeli başarısına değerli bir katkı yapabilecek olumlu bir hareket olarak görülür. Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır. Çalışan olarak kendi faaliyetlerimizde dahil, tedarikçi, müşteri ve her türlü ilgili tarafla ilgili endişeler mevcutsa şikayetler eskalasyon tablosuna uygun şekilde dile getirilir. Rözmaş Çelik San. ve Tic. A.Ş hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir.

3.b. Ayrımcılık Yasağı

Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.

3.c. Çıkar Çatışması

Çalışanların, görevlerini yerine getirme kabiliyetlerini veya istekliliklerini engelleyebilecek herhangi bir kişisel, mali, ailevi veya diğer çıkarlardan kaçınmalarını bekliyoruz.

4. Çalışan Davranış Kuralları

4.b. Yasalara Uyum

Tüm çalışanlar şirketimizin yasallığını korumalıdır. Tüm çevresel, güvenlik ve adil ticaret kanunlarına uymaları gerekir. Çalışanların şirketimizin finans, ürün, ortaklık ve kurumsal imajı ile uğraşırken etik ve sorumlu olmasını bekliyoruz.

4.b. İşyerinde Saygı

Tüm çalışanlar meslektaşlarına saygı göstermelidir. Her türlü ayrımcı davranış, taciz veya mağduriyetlere izin vermeyeceğiz. Çalışanlar, işe alım ve performans değerlendirmesinden kişilerarası ilişkilere kadar her yönüyle eşit fırsat ilkesine uymalıdır.

4.c. Şirket Mülkiyetinin Korunması

Tüm çalışanlar, maddi veya maddi olmayan olmak üzere şirketimizin mülkiyetine saygıyla ve dikkatle davranmalıdır.

Çalışanlar:

Şirket ekipmanını kötü ya da aşırı derecede kullanamazlar. Her türlü maddi olmayan mülke saygılı olurlar. Bu, ticari markaları, telif hakkı ve diğer mülkleri (bilgi, rapor vb.) kapsar. Çalışanlar bunları yalnızca iş görevlerini tamamlamak için kullanırlar. Çalışanlar mümkün olduğunda şirket olanaklarını ve diğer maddi mülkleri (örneğin şirket arabaları) hasar ve vandalizmden korurlar.

4.d. Profesyonellik

Tüm çalışanlar iş yerinde dürüstlük ve profesyonellik göstermelidir.

4.e. Kişisel Görünüm

Tüm çalışanlar kıyafet ve kişisel görünüş kurallarımıza uymalıdır.

4.f. İş Görevleri ve Yetki

Tüm çalışanlar, müşterilere, paydaşlara ve topluma karşı dürüstlük ve saygı ile görevlerini yerine getirmelidir. Yöneticiler, yetkilerini kötüye kullanmamalıdır. Yetki ve iş yükü dikkate alınarak görevlerini ekip üyelerine devretmesini bekliyoruz. Aynı şekilde, takım üyelerinin ekip liderlerinin talimatlarını takip etmesini ve görevlerini zamanında ve beceriyle tamamlamalarını bekliyoruz.

Şirketimiz genelinde “mentor”luk yapmayı teşvik ediyoruz.

4.g. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler, Rözmaş Çelik San. ve Tic. A.Ş’ye ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar. Rözmaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerinin ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri'nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Rözmaş Çelik San. ve Tic. A. Ş. amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız. Bizim için, Rözmaş Çelik San ve Tic. A. Ş. 'ne ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (insider trading) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

5. Çevre

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Şirketimizde “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” bulunmaktadır. Rözmaş Çelik San ve Tic. A.Ş, hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

Sorumluluk ve Uygulama

Topluluğumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur. Rözmaş Çelik San ve Tic A.Ş çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden, bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır. Rözmaş Çelik San. ve Tic. A.Ş, herhangi bir ihlali rapor edene karşı yapılacak misillemeleri yasaklar. Etik kurallarımıza aykırılık halinde, uyuşmazlıkların çözümü, şirket “Disiplin Prosedürü” uyarınca kurulmuş olan Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.